4uWeb

Voorwaarden

4uweb.nl voorwaarden

Hieronder vindt u de uitgebreide verkoopvoorwaarden van Internet Computer Systems (4UWeb),

een web development bedrijf gevestigd in Maastricht.

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden 


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ICS en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ICS en de opdrachtgever.

 

Offertes

Alle door ICS verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. ICS is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt.

 

Prijs en betaling

De prijzen voor de diensten van ICS zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ICS gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

Uitvoering van de opdracht

ICS zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. ICS zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken termijn uit te voeren, maar kan geen garantie geven dat de opdracht binnen deze termijn zal worden voltooid. Indien de opdracht niet binnen de afgesproken termijn kan worden voltooid, zal ICS de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe termijn voorstellen.

 

Aansprakelijkheid

ICS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van de door haar geleverde diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ICS. De aansprakelijkheid van ICS is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van ICS wordt uitgekeerd.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door ICS geleverde diensten berusten bij ICS. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht voor de door ICS geleverde diensten.

 

Geheimhouding

ICS zal alle informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of ICS hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke verplichting.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen ICS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen ICS en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ICS is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden, is ICS gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van ICS, waaronder wordt verstaan omstandigheden buiten de macht van ICS die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maken, is ICS gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Slotbepalingen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van ICS. ICS behoudt zich het recht voor om deze leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde leveringsvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.

 

Indien één of meer bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

 

Algemene bepalingen:

 

Definities

In deze verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder beschreven:

ICS: Internet Computer Systems, gevestigd te Maastricht, Nederland.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ICS.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ICS en de Klant voor de levering van diensten en/of producten.

Diensten: alle werkzaamheden die door ICS worden verricht in het kader van de Overeenkomst, zoals het ontwikkelen en onderhouden van websites en webapplicaties.

Producten: alle zaken die door ICS worden geleverd in het kader van de Overeenkomst, zoals software en hardware.

Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van ICS. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ICS en de Klant.

 

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van ICS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen ICS en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord gaat met een offerte van ICS. De overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen, in welk geval ICS deze schriftelijk zal bevestigen.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. ICS behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is de Klant in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waarbij alle kosten voor rekening van de Klant zijn.

 

Levering

Levering van diensten en producten geschiedt op de wijze zoals overeengekomen tussen ICS en de Klant. Het risico van de diensten en producten gaat op de Klant over op het moment van levering.

 

Garantie

ICS garandeert dat de geleverde diensten en producten voldoen aan de overeengekomen specificaties en vrij zijn van gebreken. Indien de diensten of producten gebreken vertonen, zal ICS deze binnen redelijke termijn herstellen of vervangen.

 

Aansprakelijkheid

ICS is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Klant lijdt als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ICS. ICS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of immateriële schade. ICS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende Overeenkomst.

 

Overmacht

Indien ICS door overmacht niet in staat is de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft ICS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of transporteurs, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme, natuurrampen en pandemieën.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door ICS geleverde diensten en producten berusten bij ICS of haar toeleveranciers. De Klant verkrijgt slechts het recht van gebruik van de geleverde diensten en producten, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Geheimhouding

Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben ontvangen, geheimhouden en niet aan derden verstrekken, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen ICS en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ICS is gevestigd, tenzij de Klant binnen een maand na schriftelijke kennisgeving door ICS voor een andere rechter kiest.

 

Slotbepalingen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de website van ICS en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de verkoopvoorwaarden is steeds van toepassing. Indien enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.